ន. ការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានចុង​ក្រោយ