នាយកដ្ឋានពូជដំណាំ
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានចុង​ក្រោយ