សិក្ខាសាលាស្ដីពី ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មឆ្នាំ២០២៤-២០២៨

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៩ មីនា ២០២៤ 1404

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផែនការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពី ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលមានមន្ត្រីជំនាញពីអង្គភាពជំនាញចូលរួមចំនួន៥០នាក់។ សិក្ខាសាលានេះ មានគោលបំណង (១). ណែនាំវិធីសាស្ត្ររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម  (២). ពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពដែលដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការនេះ ដើម្បីឱ្យមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ នីតិកាលទី៧នៃរដ្ឋសភា ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា។