ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មនៃគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃនិងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម(ACSEP) នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានចុះសំភាសន៍សហគមន៍កសិកម្មចំនួន០៦ ដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីជ្រើសរើសជាអ្នកទទួលផលពីគម្រោង (ACSEP)

ចេញ​ផ្សាយ​ ០២ ឧសភា ២០២៣ 2057

ថ្ងៃទី២៥-២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មនៃគម្រោងប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃនិងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកសិកម្ម(ACSEP) នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានចុះសំភាសន៍សហគមន៍កសិកម្មចំនួន០៦ ដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីជ្រើសរើសជាអ្នកទទួលផលពីគម្រោង(ACSEP)។
=============================
សហគមន៍កសិកម្មចំនួន០៦ ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកសន្ទុក និងស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំនេះមានរួមមាន៖ ​​
(១)សហគមន៍កសិកម្មខ្វែកមានរិទ្ធស្ថិតនៅភូមិខ្វែក ឃុំកំពង់ថ្ម  
(២)សហគមន៍កសិកម្មស្វាយកែវរមៀតទីពោមានជ័យនៅភូមិតាព្រាច ឃុំទីពោ
(៣)​សហគមន៍កសិកម្មត្បូងក្រពើស្ទឹងសែនភូមិបញ្ញាជី ឃុំត្បូងក្រពើ
(៤)សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីចុងដានៅភូមិចុងដា ឃុំត្បូងក្រពើ
(៥)សហគមន៍កសិកម្មកំពង់ស្វាយស្មគ្រចិត្ដនៅភូមិកំពង់ស្វាយ ឃុំកំពង់ស្វាយ និង
(៦)សហគមន៍កសិកម្មកសិករសាមគ្គីស្ទឹងសែននៅភូមិស្លែងឃុំក្ដីដូង។
ក្នុងការចុះសំភាសន៍នេះមានអ្នកចូលរួមសរុប ៩១ នាក់ ក្នុងនោះស្រ្តីមានចំនួន២៤នាក់ និងមិនមានសមាជិកជាជនជាតិភាគតិចទេ។
គោលបំណងនៃការចុះសំភាសន៍ជ្រើសរើស សហគមន៍កសិកម្មគោលដៅខាងលើនេះមាន៖
១. ផ្សព្វផ្សាយអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងត្រូវមានដូចជាៈ
ក-សហគមន៍កសិកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តទាំង ៦ នៃគោលដៅគម្រោងACSEP
ខ-សហគមន៍កសិកម្មមានការផលិតយ៉ាងហោចណាស់ខ្សែច្រវាក់តម្លៃអាទិភាពមួយក្នុងចំណោម៥ ខ្សែច្រវាក់ផលិផល(ដំឡូងមី ស្វាយចន្ទី ស្វាយ បន្លែ និងមាន់ស្រុក)
គ-សហគមន៍កសិកម្មមានដំណើការល្អ
ឃ-សហគមន៍កសិកម្មមានសមាជិកជាស្រ្តី៥០%
ង-សហគមន៍កសិកម្មមានសមាជិកចាប់ពី៥០នាក់
ច-សហគមន៍កសិកម្មមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដោយបោះឆ្នោត
ឆ-ស្មគ្រចិត្តទទួលយកនិងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលផ្តល់ដោយគម្រោង
ជ-មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយសហគ្រាសកសិកម្ម ក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗនៃដៃគូ

២. ផ្សព្វផ្សាយពីផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបានពីគម្រោងដូចជាៈ
ក. សម្របសម្រួលឲ្យទទួលបាននូវឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសកសិកម្ម និងសហគមន៍កសិកម្ម
ខ. លើកកម្ពស់ការភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារប្រកបដោយស្ថេរភាពក្នុងចំណោមសហគ្រាសកសិកម្ម និងសហគមន៍កសិកម្ម និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវគុណភាព និងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និង
គ. ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង (ផ្លូវជនបទ) ពីកសិដ្ឋានផលិតទៅកាន់ទីផ្សារ។