សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីនីតិវិធី ឬលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្មីសម្រាប់បណ្តាក្រុមហ៊ុនកំពុងនាំចេញ ឬមានបំណងនាំចេញកសិកផលពីកម្ពុជាទៅចក្រភពអង់គ្លេស

ចេញ​ផ្សាយ​ ៣០ ឧសភា ២០២១ 7279