របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ២០១៩ 9028