របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩ 11405