របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែមិនាឆ្នាំ២០១៨ 9024