ប្រកាស លេខ ៣៦៣ ប្រក.កសក ស្តីពីការបញ្ចប់តំណែងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យ 10072