របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ 9018