ប្រព័ន្ធធានាគុណភាពពូជដំណាំ (ប.គ.ព) សម្រាប់ផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវ 6800