របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៨ 11956