របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ២០១៩ 8994