របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ 8915