របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៨ 11983