របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ 9723