របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ២០១៧ 12180