របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩ 9180