របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែឧសភាឆ្នាំ២០១៧ 12480