របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ 20202