របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ 15054