របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ 9057