អនុក្រឹត្យលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដាសម្រាប់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យអាទិភាពរាជរដ្ឋាភិបាល 15406