អនុក្រឹត្យស្តីពីការបញ្ចប់មុខដំណែងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ 23730