របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ 9063