របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨ 8928