របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ២០១៨ 12669