របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ 9053