- ពាក្យសុំនាំចូលទំនិញជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យ Application for Importing of Plant Quarantine

https://drive.google.com/open?id=1tRq2d861V-N09BpueCdFvIYXbwQj4dec

- ពាក្យសុំការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចូល Application for Plant Quarantine Inspection of Import Consignment

https://drive.google.com/open?id=1K-_tv0B4YBVqwsWFXL-PwWG-9AFXEIqs

- កំណត់ហេតុស្តីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចូល Report of Plant Quarantine Inspection of Import Consignment

https://drive.google.com/open?id=19rfSUq1Py5DreSBSV_fQR7ulJ7mHpvKE

- ទំនិញជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យដែលមានសក្តានុពលហានិភ័យសមាសភាពចង្រៃខ្ពស់

https://drive.google.com/open?id=1CmXysJA5NXt8FOylUjLiQ3lq6AdslyAi

- គំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចូលជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យ Sample Import Certificate for Plant Quarantine Material

https://drive.google.com/open?id=1Dgiu0ppq_3pjYJS1MmISq8F2gcnJH428

"/>

ពាក្យសុំ និងគំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចូលជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យ Application and Sample Import Certificate for Plant Quarantine Material

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ ឧសភា ២០១៩ 1313

- ពាក្យសុំនាំចូលទំនិញជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យ Application for Importing of Plant Quarantine

https://drive.google.com/open?id=1tRq2d861V-N09BpueCdFvIYXbwQj4dec

- ពាក្យសុំការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចូល Application for Plant Quarantine Inspection of Import Consignment

https://drive.google.com/open?id=1K-_tv0B4YBVqwsWFXL-PwWG-9AFXEIqs

- កំណត់ហេតុស្តីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចូល Report of Plant Quarantine Inspection of Import Consignment

https://drive.google.com/open?id=19rfSUq1Py5DreSBSV_fQR7ulJ7mHpvKE

- ទំនិញជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យដែលមានសក្តានុពលហានិភ័យសមាសភាពចង្រៃខ្ពស់

https://drive.google.com/open?id=1CmXysJA5NXt8FOylUjLiQ3lq6AdslyAi

- គំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចូលជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យ Sample Import Certificate for Plant Quarantine Material

https://drive.google.com/open?id=1Dgiu0ppq_3pjYJS1MmISq8F2gcnJH428