- ពាក្យសុំការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញ Application for Plant Quarantine Inspection of Export Consignment

https://drive.google.com/open?id=17yZU9-SFey_V21zQ06fXy4eD61-kydC9

- កំណត់ហេតុស្តីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញ Report of Plant Quarantine Inspection of Export Consignment

https://drive.google.com/open?id=1HEQFYYXM6436jWfIWcGNwp8tcn7LvVWw

- គំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញ Sample Phytosanitary Certificate for Export

https://drive.google.com/open?id=1cPD_dQXTSx3JR8PjwcLppJJNG1MJ7tzh

- គំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញទៅវិញ Sample Phytosanitary Certificate for Re-export

https://drive.google.com/open?id=12iHNu0M4r5ohL79R6q9XL8gJkvTLMq81

 

"/>

ពាក្យសុំ និងគំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញ និងនាំចេញទៅវិញ Application and Sample Certificate for Plant Quarantine Inspection of Export and Re-export Consignments

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ ឧសភា ២០១៩ 3567

- ពាក្យសុំការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញ Application for Plant Quarantine Inspection of Export Consignment

https://drive.google.com/open?id=17yZU9-SFey_V21zQ06fXy4eD61-kydC9

- កំណត់ហេតុស្តីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញ Report of Plant Quarantine Inspection of Export Consignment

https://drive.google.com/open?id=1HEQFYYXM6436jWfIWcGNwp8tcn7LvVWw

- គំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញ Sample Phytosanitary Certificate for Export

https://drive.google.com/open?id=1cPD_dQXTSx3JR8PjwcLppJJNG1MJ7tzh

- គំរូវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យលើទំនិញនាំចេញទៅវិញ Sample Phytosanitary Certificate for Re-export

https://drive.google.com/open?id=12iHNu0M4r5ohL79R6q9XL8gJkvTLMq81