បែបបទនៃការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យសម្រាប់ការនាំចេញ ការនាំចេញទៅវិញ ការនាំចូល

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ វិច្ឆិកា ២០១៩ 423

សម្រាប់ឯកសារជា PDF សូមទាញយកតាមរយៈ៖ https://gda.maff.gov.kh/documents/npfKni8rD1