កាលថ្ងៃទី២៦ ដល់ ថ្ងៃទី២៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានរៀបកិច្ចប្រជុំបូកសរុប​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៨ និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្ម ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ចាន់ ផលលឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និង​មាន​ការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម ថ្នាក់ដឹកនាំ​នាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្មកសិកម្ម និងប្រធាន​ឬតំណាងការិយាល័យវិស្វកម្ម​កសិកម្មរបស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​រាជធានី-ខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន ៧០នាក់។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំខាងលើធ្វើឡើងដើម្បី៖

 

"/>

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៩ របស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្ម

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៥ ធ្នូ ២០១៨ 1070

កាលថ្ងៃទី២៦ ដល់ ថ្ងៃទី២៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានរៀបកិច្ចប្រជុំបូកសរុប​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៨ និង​ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្ម ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ចាន់ ផលលឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និង​មាន​ការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម ថ្នាក់ដឹកនាំ​នាយកដ្ឋានក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រី​នាយកដ្ឋាន​វិស្វកម្មកសិកម្ម និងប្រធាន​ឬតំណាងការិយាល័យវិស្វកម្ម​កសិកម្មរបស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​រាជធានី-ខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន ៧០នាក់។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំខាងលើធ្វើឡើងដើម្បី៖

  • បូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស្វកម្មកសិកម្មឆ្នាំ២០១៨
  • កិច្ចអន្តរាគមន៍ស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់ការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្មរាជធានី-ខេត្ត
  • ការបង្ហាញពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មនិងឧបករណ៍កសិកម្មដែលបានស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
  • កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៩
  • កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទ និងការជ្រើសរើសកសិករឆ្នើម​ផ្នែកវិស្វកម្មកសិកម្មសម្រាប់​ប្រឡងជ្រើសរើសប្រចាំឆ្នាំ២០១៩