-ពាក្យសុំត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញឆ្លងកាត់​​ Application for Plant Quarantine Inspection of Transit Consignment

https://drive.google.com/open?id=1lvexEte4IHauxTrTfYQpNdbxmyuAt_UF

https://drive.google.com/open?id=1ADfVDxSa7RJYFAMvXnaVC_Fhyv9YOwG_

https://drive.google.com/open?id=1lpKu06M7Q2RnpSK6eiUhcvH49mHjiCCc

https://drive.google.com/open?id=1QCgsDmkea-NJ1K8vXHSHkFGVbPcIqpXR

-កំណត់ហេតុស្តីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញឆ្លងកាត់​​ Report of Plant Quarantine Inspection of Transit Consignment

https://drive.google.com/open?id=1N5uPF14ON0qFuDWVhhhwP3CFpAG0JRaP

 

"/>

ពាក្យសុំត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញឆ្លងកាត់ Application for Plant Quarantine Inspection of Transit Consignment

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៨ ឧសភា ២០១៩ 3864

-ពាក្យសុំត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញឆ្លងកាត់​​ Application for Plant Quarantine Inspection of Transit Consignment

https://drive.google.com/open?id=1lvexEte4IHauxTrTfYQpNdbxmyuAt_UF

https://drive.google.com/open?id=1ADfVDxSa7RJYFAMvXnaVC_Fhyv9YOwG_

https://drive.google.com/open?id=1lpKu06M7Q2RnpSK6eiUhcvH49mHjiCCc

https://drive.google.com/open?id=1QCgsDmkea-NJ1K8vXHSHkFGVbPcIqpXR

-កំណត់ហេតុស្តីពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើទំនិញឆ្លងកាត់​​ Report of Plant Quarantine Inspection of Transit Consignment

https://drive.google.com/open?id=1N5uPF14ON0qFuDWVhhhwP3CFpAG0JRaP