ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ១២រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ Disaster Risk Reduction (DRR) នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម (2014-2018) នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២។
សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណង ៖ (១) វាយតម្លៃលើលទ្ធផល និងពិភាក្សាជាមួយបណ្តានាយកដ្ឋាននានាក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ពាន់ និង (២) ស្វែងរកភាពឯកភាពនៅកម្រិតនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយក្នុងវិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន២០នាក់ នឹងស្រ្តី ៣ នាក់៕
"/>

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ Disaster Risk Reduction (DRR) នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម (2014-2018)

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៤ មករា ២០១៩ 1888

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ១២រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញចុងក្រោយនៃផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ Disaster Risk Reduction (DRR) នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម (2014-2018) នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២។
សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណង ៖ (១) វាយតម្លៃលើលទ្ធផល និងពិភាក្សាជាមួយបណ្តានាយកដ្ឋាននានាក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ពាន់ និង (២) ស្វែងរកភាពឯកភាពនៅកម្រិតនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយក្នុងវិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន២០នាក់ នឹងស្រ្តី ៣ នាក់៕