"/>

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុននាំចូល នាំចេញផលិតផលកសិកម្ម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធលើផលិតផលដំឡូងមីក្រៀម ដំឡូងមីស្រស់ ម្ស៉ៅដំឡូងមី

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៥ មេសា ២០១៩ 3702

អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុននាំចូល នាំចេញផលិតផលកសិកម្ម និងអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យបានជ្រាបថា ប្រទេសថៃបានដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មីទៅលើផលិតផលដំឡូងមីក្រៀម ដំឡូងមីស្រស់ ម្ស៉ៅដំឡូងមី ដែលត្រូវនាំចូល នឹងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃ ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម។